Nanosupport

IT-projecten zonder zorgen: Uw succesvolle resultaten, onze expertise in actie

IT projects done right: Your successful results through our expertise.

IT Project Management

Wij bieden IT-project management diensten aan start-ups en KMO's, waarbij we de scope van het project duidelijk definiëren en een sterke roadmap plannen. Vervolgens zorgen we voor een succesvolle uitvoering door strategische beslissingen te nemen en de voortgang nauwlettend in de gaten te houden. Dankzij onze uitgebreide ervaring in IT zijn we in staat om multidisciplinaire oplossingen aan te bieden op maat van uw behoeften.

We offer IT project management services to start-ups and small organisations, whereby we clearly define the scope of the project and set up a solid roadmap. We also assure the successful execution thereof by making strategic decisions and following the progress closely. Thanks to our experience in IT we are able to provide multidisciplinary solutions which meet all of your needs.

Duidelijke communicatie

Clear Communication

Door doelen en verwachtingen duidelijk te communiceren, zorgen we voor een goede samenwerking met alle betrokkenen.

By clearly communicating the goals and expectations, we guarantee a good cooperation with all parties involved.

Sterke Documentatie

Strong Documentation

Documentatie zorgt voor transparantie, controle en eenvoudige opvolging van het project.

Documentation allows for transparency, control, and easy follow up of the project.

Flexibiliteit

Flexibility

Snel reageren op veranderende omstandigheden is essentieel voor het succes van ieder project.

Reacting fast to changing circumstances is essential for the success of any project.

Dit doen wij voor u

What we do for you

Als IT management firma helpen we met het identificeren en aanpakken van de pijnpunten binnen uw bedrijf. Zo werken wij aan de beste toekomst gerichte oplossing voor uw situatie. Je kan bij ons terecht voor al je IT projecten, groot en klein.

As an IT management company, we help identify and tackle the working points within your company. That way, we can work on finding a future-proof solution for your situation. You can come to us for all of your IT projects, big or small.

CTO at interim

Een dirigent geeft de maat aan, wijst het orkest op details en is bovendien het artistieke geweten: hij draagt zorg voor een technisch goed afgewerkte uitvoering van de muziek en voor de samenhang en interpretatie. Zo dirigeren wij de IT roadmap die uw firma zal volgen en geven we de maat aan waarmee we de roadmap uitvoeren. Dit doen we door samen de mogelijke pistes te bekijken en u te ondersteunen bij het doorhakken van knopen.

A conductor sets the beat and points out the details to the orchestra: he makes sure that the music is technically well performed and that the interpretation is coherent. Like the conductor, we conduct the IT roadmap which your company will follow and indicate the beat with which we execute the roadmap. While doing this, we look at possible avenues together and support you with making difficult decisions.

Solutions Architecture

Bij het bouwen van een huis maakt u gebruik van een architect die u helpt om de juiste keuzes te maken. De architect is uw vertrouwenspersoon, die uw wensen omzet in werkelijkheid. Hij staat u bij in de keuze van bouwmaterialen en kan u helpen bij het opvragen en vergelijken van offertes, daarbij rekening houdend met de vakbekwaamheid en referenties van de uitvoerders en uw financiële slagkracht. Wij zijn de architect van uw IT toekomst, voor software & netwerken.

When building a house, you make use of an architect which helps you make the right choices. The architect is a person in which you trust, and which fulfills your wishes. He aids you in the choice of building materials and can help requesting and comparing proposals, taking into account the capability and references of the vendors and their financial power. We are the architects of your IT future, for software and networks.

Site Reliability Engineering

Een Site Reliability Engineer bouwt een brug tussen ontwikkeling en IT-activiteiten. Door standaardisatie en automatisering worden processen gestroomlijnd en transparant. Deze processen vormen een sterke basis voor de betrouwbaarheid en performantie van systemen, dit voor zowel cloud applicaties als on-site infrastructuur. Als gevolg zullen je werknemers beter kunnen focussen op de taak voor handen en zullen ze minder tijd verliezen door te wachten op trage systemen of onbetrouwbare/verouderde infrastructuur.

A Site Reliability Engineer builds a bridge between development and IT activities. Through standardisation and automation, processes are streamlined and transparent. These processes form a strong base for the reliability and performance of systems, both for cloud applications and on-site infrastructure. As a result, your employees will be able to focus more on the actual tasks at hand and waste less time waiting on slow systems or unreliable/old infrastructure.

Software Development

Het coördineren van het ontwikkelen, ontwerpen, implementeren en onderhouden van softwaretoepassingen. Dit in verschillende programmeertalen, frameworks, tools en methodologieën. Het uitvoeren van grondige code-tests vormt een essentiële factor in het ontwikkelingsproces. Doorgaans maken we gebruik van de agile methodolie om het process in goede banen te begeleiden.

Coordinating the development, design, implementation, and maintenance of software applications. This is done in several programming languages, frameworks, and methodologies. The execution of extensive tests on the code is an essential factor in the development process. Throughout the development we make use of the agile workflow to guide the progress.

Network Renewal

Net zoals het wegennet dient als route voor het transport van goederen en mensen, fungeert het internet als een digitaal netwerk voor de uitwisseling van digitale inhoud, zoals e-mails, bestanden en transacties tussen bedrijven. Net zoals wegeninfrastructuur voortdurend moet worden onderhouden en geüpgraded, vereist ook het internet-netwerk van bedrijven regelmatige updates, beveiligingsmaatregelen en technologische verbeteringen om te kunnen voldoen aan de steeds veranderende behoeften en uitdagingen van de moderne zakelijke wereld.

Just like the road network serves to transport goods and people, the Internet functions as a digital network for the exchange of digital goods, such as e-mails, files, and transactions between companies. As the road infrastructure is subject to continuous maintenance and upgrades, so too is the Internet network of companies required to continuously update, reinforce security measures, and apply technological improvements to satisfy the ever changing needs and challenges of the modern business world.

Realiseer je project!

Realize your project!

1. Intake Gesprek

1. Intake Conversation

Tijdens het intake gesprek worden uw wensen en behoeften geïdentificeerd en wordt de basis gelegd voor het project.

During the intake conversation we identify your needs and wishes, allowing us to lay out the foundations of the project.

2. Scope Bepaling

2. Scope Determination

De scope van het project wordt bepaald door de specifieke doelen en de omvang van het project vast te stellen, zodat er helderheid is over de exacte verwachtingen.

The scope of the project is determined by establishing the specific goals and size of the project, such that the exact expectations are clear.

3. Roadmap

Een roadmap wordt opgesteld waarin de stappen en fasen van het project worden gepland, inclusief de deadlines en mijlpalen.

We set up a roadmap in which the steps and phases of the project are planned, including deadlines and milestones.

4. Partner Selectie

4. Partner Selection

Er worden zorgvuldig geschikte partners geselecteerd op basis van expertise, ervaring en relevantie voor het project.

Suitable partners are carefully chosen based on their expertise, experience and relevance to the project.

5. Implementatie

5. Implementation

De daadwerkelijke uitvoering van het project vindt plaats, waarbij de geplande stappen en activiteiten worden uitgevoerd om het project tot een succesvol einde te brengen.

The actual execution of the project is performed. This involves enacting on the planned steps and activities to bring the project to a successful end.

6. Quality Assurance

Gedurende het hele project wordt de kwaliteit van het werk continu gecontroleerd. Zo worden eventuele problemen of afwijkingen geïdentificeerd en aangepakt om de kwaliteit van het eindresultaat te waarborgen.

During the whole project, the quality of the work is continuously controlled. This allows the identification and tackling of problems and deviations to guarantee the quality of the final result.

Zij vertrouwen ons, jij binnenkort ook!

They trust us, and so might you!

Contacteer ons & start!

Contact us & start!

Ons Adres

Our Address

Zilverberklaan 80, 2820 Rijmenam, België

Facturatie

Invoicing

BE0779540203